Note 9
Kortsiktig gjeld

20182017
Leverandørgjeld:BLUE:1 720 1781 241 288
Skyldig feriepenger1 695 5241 659 034
Påløpte kostnader140 6256 396
Skyldig pensjonsutbetalinger-412 58385 162
Påleggstrekk, pensjonister101 64170 564
Trekk av pensjonsinnskudd - SPK-1 796-6 166
Forpliktelse sluttpakker2 669 684-
Sum annen kortsiktig gjeld:BLUE:4 193 0951 814 989

Postene under leverandørgjeld gjelder i hovedsak kostnader som påløper i 1. kvartal 2019, herunder husleie.