NOTE 1

REGNSKAPSPRINSIPPER

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år. PTS er regulert i egen lov; «Lov om pensjonstrygd for sjømenn» av 3. desember 1948. Regnskapet til PTS er ikke en del av statsregnskapet og årsregnskapet vedtas av styret i PTS.

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og noter til regnskapet. Regnskapsoppstillingen har tatt utgangspunkt i årsregnskapsforskriften for pensjonsforetak (forskrift av 20. desember 2011 nr. 1457) og er tilpasset PTS’ virksomhet. I henhold til instruks fastsatt av Arbeids- og Sosialdepartementet (ASD) skal årsregnskapet avlegges i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Ved avvik fra regnskapsloven og god regnskapsskikk skal det redegjøres for avvikene i prinsippnoten til årsregnskapet.

PTS følger som hovedregel regnskapsloven og god regnskapsskikk med unntak av følgende resultatposter: pensjonspremie fra arbeidstakere og rederier, samt de ansattes egen pensjonsordning.

Nedenfor er det redegjort for den regnskapsmessige behandlingen av de enkelte postene. For regnskapsposter som ikke følger regnskapsloven vil dette bli spesielt kommentert.

 

INNTEKTER

Premieinntekt
PTS opparbeider inntekter primært gjennom premieinntekt fra arbeidstakere og rederier. Premieinntekter resultatføres til verdien av vederlaget på tidspunkt for innsendelse av avgiftsoppgaver. Herunder blir premien for 6. termin beregnet, fakturert og resultatført i januar i det påfølgende regnskapsåret. PTS’ praksis med inntektsføring av premieinntekten for 6. termin på faktureringstidspunktet er ikke i henhold til RL § 4-1 som legger til grunn at inntekt skal resultatføres når den er opptjent.

Tilskudd fra staten
PTS mottar bevilgninger fra ASD iht. Lov om pensjonstrygd for sjømenn. Bevilgningene fra ASD inntektsføres i den perioden de tildeles. Inntektsføringen skjer i samme periode som den tilhørende pensjonsutbetalingen.

Utsatt inntekt investeringstilskudd
I perioder der ordningen går med underskudd mottas tilskudd fra ASD til å finansiere investeringene i ordningen. I perioder med overskudd vil staten ikke finansiere investeringene eller administrasjonen av ordningen. Investeringstilskudd behandles som utsatt inntektsføring og resultatføres som en korreksjonspost til avskrivningene av investeringene i takt med avskrivningsperioden. Dette medfører at avskrivninger fra investeringer knyttet til investeringstilskudd får en netto resultateffekt lik null.

Øvrige inntekter
Andre inntekter inntektsføres når de er opptjent. Renteinntekter knyttet til bankinnskudd resultatføres når de er opptjent.

 

PENSJONSUTBETALINGER I ORDNINGEN

Pensjonsutbetalingene i ordningen finansieres etter utligningsprinsippet ved at løpende inntekter av pensjonsavgift fra sjømenn og rederier skal dekke løpende utgifter til pensjoner og administrasjon. Staten finansierer spesielle pensjonsforpliktelser, hvorav krigsfartstillegget er det viktigste. Ordningen har ikke kapitaldekning for sine fremtidige forpliktelser, men er garantert av staten.

Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming til pensjoner. Det er følgelig ikke gjort beregning eller avsetning for eventuell over-/underdekning i pensjonsordningen.

 

DRIFTSKOSTNADER

Kostnader som gjelder transaksjonsbaserte inntekter, regnskapsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Kostnader som finansieres gjennom bevilgning, regnskapsføres i den periode aktivitetene som bevilgningen er forutsatt å finansiere, er utført.

Andre driftskostnader kostnadsføres når de påløper.

PENSJONER TIL EGNE ANSATTE

Selskapet har en ytelsesbasert pensjonsordning. PTS’ ansatte er medlem av Statens Pensjonskasse (SPK) og pensjonsordningen er finansiert gjennom innbetalinger til SPK.

Selskapet har ikke et eget fond for pensjonsmidler i SPK, og pensjonsordningen i SPK er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksplan. Når det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon til å regnskapsføre en flerforetaksordning som en ytelsesbasert pensjonsordning, må selskapet regnskapsføre ordningen som om det var en innskuddsbasert pensjonsordning. Av den grunn har PTS ingen pensjonsforpliktelse utover innskuddsbetalingen og periodens pensjonskostnad er lik innbetalt premie for perioden.

 

KLASSIFISERING AV BALANSEPOSTER

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer for øvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

 

FORDRINGER

Kundefordringer føres i balansen etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrige påregnelige tap.

Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av forventede framtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering når effekten av neddiskontering er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer.

 

INVESTERINGER I FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRFOND)

For investeringer i verdipapirfond brukes virkelig verdi *). Verdien i balansen tilsvarer markedsverdien av investeringene pr. 31.12. Mottatt utbytteandeler, og realiserte og urealiserte gevinster/ tap, resultatføres under «netto inntekter fra finansielle investeringer».

*) Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for eller en forpliktelse gjøres opp med i en transaksjon med armlengdes avstand mellom velinformerte og uavhengige parter. For finansielle eiendeler som er notert på børs eller annen regulert markedsplass hvor det skjer regelmessig handler, settes virkelig verdi til siste omsetningskurs.

 

VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid («knekkpunktmetoden»). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende som driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand på anskaffelsestidspunktet.

Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses som finansiell.

 

IMMATERIELLE EIENDELER

Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid.

 

SELVASSURANDØRPRINSIPP

Staten opererer som selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser.

 

GJELD

Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser, balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

 

REGULERINGSFOND

Overskudd i regnskapsåret legges til reguleringsfondet. Underskudd dekkes av reguleringsfondet. Hvis reguleringsfondet skulle bli negativt, så dekker statsgarantien (ref. §8 i Lov om pensjonstrygd for sjømenn) underdekningen.

 

VALUTA

Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til NOK etter dagskursprinsippet. Transaksjoner i valuta omregnes til transaksjonsdagens kurs. Valutaeffekter presenteres som netto verdiendring valuta.

 

TRANSAKSJONER MELLOM NÆRSTÅENDE PARTER

Følgende institusjoner er definert som nærstående parter; Arbeids- og Sosialdepartementet (ASD). Det er kun transaksjoner knyttet til statstilskudd etter Lov om pensjonstrygd for sjømenn mellom ASD og PTS.

 

SKATT

Med bakgrunn i en statlig tilknytningsform er PTS unntatt fra skatteplikt. Det bokføres derfor verken skattekostnad eller utsatte skatteforpliktelser.

 

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den direkte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd and andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

 

ENDRINGER AV REGNSKAPSPRINSIPPER

Endringer av regnskapsprinsipper skal begrunnes. Virkning av endring av regnskapsprinsipp og korrigering av vesentlig feil i tidligere års regnskap skal føres direkte mot egenkapital. Det skal opplyses om virkningen av en slik prinsippendring i en egen note. Det samme gjelder vesentlige feil i tidligere årsregnskap og korrigering av slike feil, samt omklassifiseringer. Sammenligningstall og omarbeiding av disse skal forklares.