Styrets beretning

STYRETS SAMMENSETNING

Pensjonstrygden for sjømenn har et styre på fem medlemmer (sjømannspensjonslovens § 17). Styrets medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) for fire år om gangen, senest for perioden 1.9.2015–31.8.2019.

To medlemmer med varamedlemmer oppnevnes etter forslag fra arbeidstakernes organisasjoner, og to medlemmer med varamedlemmer oppnevnes etter forslag fra rederienes organisasjoner. Det femte medlemmet er styrets leder, som utpekes av ASD.

Pensjonstrygdens daglige leder er direktør Geir Bø. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styremøtene, men har ikke stemmerett.

 

STYRETS OPPGAVER

Styret leder Pensjonstrygden for sjømenn i samsvar med lov av 3. desember 1948 om pensjonstrygd for sjømenn.

Styret har ansvar for å utvikle den overordnede strategien for virksomheten. Styret har også det overordnede ansvaret for driften innenfor de rammene som er trukket opp av de politiske myndigheter når det gjelder formål, innhold og former for virksomhetsutøvelse innenfor de ressursene som er stilt til disposisjon.

Styrets oppgaver er blant annet å godkjenne virksomhetsplan og budsjett, legge frem årsrapport og årsregnskap og sørge for at ordningens ressurser forvaltes på en forsvarlig måte.

I styreinstruksen er det også bestemmelser om styrets forhold til departementet og virksomhetens daglige leder.

 

OPPGAVER OG RAMMEVERK

Pensjonstrygden for sjømenn er en egen lovbestemt pensjonsordning som ble vedtatt 3.12.1948, og som hører administrativt inn under Arbeids- og sosialdepartementet.

Administrasjonen av ordningen er lokalisert i Oslo og har som hovedoppgave å innkreve premie, ivareta og forvalte opptjente rettigheter, utbetale sjømannspensjon til alle berettigede til rett tid, informere og veilede rederier og sjømenn samt forvalte ordningens fondsmidler på en betryggende og god måte.

 

ÅRETS RESULTATER

Samlede premieinntekter og statstilskudd i 2018 utgjorde 1 000 mill. kroner, mot 958 mill. kroner foregående år. Årsaken til stigningen i inntekten ses i sammenheng med en liten økning i antall medlemmer og økt optimisme i offshoresektoren, i tillegg til lønnsutvikling og økning i grunnbeløpet. Ordningen får kun tilskudd fra staten til å dekke et krigsfartstillegg, inkludert et fast tillegg på 8 mill. kroner. Tilskuddet er nedadgående og utgjorde i 2018 46 mill. kroner, mot 53 mill. kroner året før.

Totale kostnader for 2018 utgjorde 1 011 mill. kroner. Dette er en nedgang på 11 mill. kroner sammenlignet med 2017 og kan i hovedsak forklares med redusert antall løpende pensjoner.

Inntekter fra finansielle investeringer var 0,6 mill. kroner i 2018. Dette er en reduksjon sammenliknet med året før som følge av et relativt turbulent marked, både på rentemarkedet og i aksjemarkedet.

Markedsverdien på verdipapirporteføljen var 197,5 mill. kroner per 31.12.2018.

Årsresultatet for 2018 ble –9,5 mill. kroner. Samlet egenkapital per 31.12.2018 var 217,6 mill. kroner.

 

RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL

PTS jobber kontinuerlig med å forbedre rutiner og kontroller knyttet til kjerneprosessene, henholdsvis premieberegning og -innkreving, behandling av pensjonssøknader og utbetaling av pensjoner. Målet med arbeidet er å tilfredsstille kravene i økonomiregelverket, og å ha en oppdatert oversikt over virksomhetens risikoområder til enhver tid. Hvert år gjennomgår ledergruppen det overordnede risikobildet, og dette dokumenteres i en risikomatrise. Risikomatrisen dekker alle strategiske mål, systemer, prosesser og regelverk.

De viktigste risikoene i 2018 var knyttet til oppfølging av NOU 2014: 17, sikker IKT-drift og manglende etterlevelse av EUs nye personvernforordning.

Virksomhetens overordnede risikostyring og internkontroll er forelagt styret.

 

SIKKERHET OG BEREDSKAP

PTS har som mål å kunne forebygge og håndtere kritiske situasjoner gjennom et godt beredskapsarbeid og gjennomfører årlige sikkerhetsvurderinger og beredskapsøvelser.

I 2017 gjennomførte vi en fullskala beredskapsøvelse som involverte alle ansatte, og hvor vi testet vår evne til å opprettholde ordinær drift i en katastrofesituasjon. Et av funnene fra øvelsen omhandlet varsling og kommunikasjon. I 2018 har vi gjennomført en oppfølgingsøvelse for å sikre at vi har implementert de nødvendige tiltakene på de områdene hvor det ble avdekket svakheter i forrige øvelse. Resultatet av øvelsen var tilfredsstillende.

Opplæring og bevisstgjøring om informasjonssikkerhet, herunder å ivareta personopplysninger, inngår i virksomhetens kompetansetiltaksplan. Det foreligger policy og retningslinjer for informasjonssikkerhet, som revideres én gang hvert kalenderår. Siden vi hele tiden er opptatt av sikkerhet i både tekniske systemer og organisasjonens kultur, er vår oppfatning at det er moderat risiko i virksomheten for sikkerhetsbrudd.

PTS’ drift baserer seg i høy grad på ulike IT systemer. I lys av det har PTS hele tiden oppmerksomheten rettet mot forbedringer og nødvendige tekniske tiltak, herunder Nasjonal sikkerhetsmyndighets anbefalte tiltak mot IKT-angrep. På den måten kan virksomheten til enhver tid opprettholde sikker IKT-drift.

 

STYRETS ARBEID OG SAMMENSETNING

Styret har hatt fire møter i 2018. I tillegg har styrets leder deltatt i de faste etatsstyringsmøtene med Arbeids- og sosialdepartementet.

På hvert styremøte behandles virksomhetens økonomistyring, ordningens økonomi, utviklingstrekk og måloppnåelse sett opp mot de kravene som virksomheten er underlagt fra departementet. De senere årene har sårbarhetsanalyse vært en viktig del av økonomirapporteringen. Analysen viser hvor stor reduksjon av medlemsmassen ordningen kan tåle før statsgarantien utløses.

I 2018 har styret lagt særlig vekt på usikkerheten i offshorebransjen og oppfølging av fondsforvaltningen. På hvert styremøte har rådgivere og analytikere fra Grieg Investor deltatt for å presentere situasjonen i markedet generelt og for å forklare hvordan dette har hatt betydning for PTS’ verdipapirportefølje. I tillegg til ovennevnte har styret vært involvert i oppfølgingen av NOU 2014: 17, herunder lovendringsprosjektet «Prosjekt Bølgen».

Styret vedtok i 2018 budsjett for 2019, herunder administrasjonsbudsjett inkludert investeringsbudsjett for «Prosjekt Bølgen».

ORGANISASJON

PTS har som mål å ha kompetente og endringsdyktige ledere og medarbeidere, som bidrar til at organisasjonens mål nås. Måltallet for sykefravær er 4,5 prosent. I virksomhetens personal- og lønnspolitikk legges det vekt på likestilling og på å oppnå en god balanse mellom kvinner og menn.

Ved utgangen av 2018 hadde PTS 24 ansatte. Gjennomsnittsalderen var 50 år.

I 2018 har vi hatt en nedgang i sykefraværet til 5,3 prosent, fra 7,5 prosent i 2017. Vi har også i 2018 hatt enkelte langtidssykmeldinger. Ingen av langtidsfraværene, hverken i 2017 eller i 2018, var arbeidsrelaterte.

Sykefraværet følges opp tett i virksomhetsstyringen og i regelmessige møter med tillitsvalgte og verneombud, og vi jobber aktivt med forebyggende tiltak. Sykmeldte følges opp med hyppig kontakt gjennom sykefraværet, og det tilrettelegges der det er behov for det. Vi har et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten, som bistår i både planlegging og gjennomføring av HMS-arbeidet i virksomheten.

Ved årsskiftet utgjorde andelen kvinner 57 prosent, mot 63 prosent i 2017. I ledergruppen er 50 prosent kvinner. Det er ikke avdekket forskjeller i menns og kvinners lønn på noen områder i virksomheten, og kvinner er godt representert ved deltakelse i prosjekter, faggrupper, opplæringstiltak og lignende.

PTS utarbeider årlig planer for kompetansetiltak. I 2018 har vi lagt vekt på personvern i forbindelse med innføring av ny personvernforordning, samt på videreutvikling av digital kompetanse. Flere av de ansatte har deltatt på kurs i kravspesifisering og prosjektarbeid som forberedelse til lovendringsprosjektet.

Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2018. Med bakgrunn i ressurssituasjonen knyttet til oppstart av «Prosjekt Bølgen» og en vurdering av hensiktsmessigheten av å gjennomføre en undersøkelse i året som var, ble det besluttet å utsette undersøkelsen til 2019.

Det har ikke forekommet noen arbeidsulykker i løpet av året.

 

INKLUDERINGSDUGNADEN OG 5 %-MÅLET

PTS har svært lav utskifting av arbeidstakere og gjennomfører færre enn fem nyansettelser i året.

Vi legger vekt på inkludering i vårt rekrutteringsarbeid og oppfordrer også kvalifiserte kandidater med hull i CV-en til å søke. Søkere som oppgir at de har nedsatt funksjonsevne, vil bli innkalt til intervju.

 

UTVIKLING AV VIRKSOMHETEN

Gjennom moderniseringen av virksomheten har PTS lagt til rette for å kunne iverksette og administrere den fremtidige pensjonsordningen på en effektiv og kvalitativt god måte.

I 2018 har det, i likhet med i foregående år, blitt lagt ned mye arbeid i å få medlemmene til å bruke selvbetjeningsløsningen. De siste tolv månedene har i gjennomsnitt 81 prosent av søknadene blitt behandlet automatisk.

PTS har i 2018 tatt i bruk roboter som håndterer enklere rutineoppgaver. Dette effektiviserer driften og øker kunde- og medarbeidertilfredsheten.

I 2017 ble første versjon av appen «Ditt PTS» lansert. Appen har i løpet av 2018 blitt videreutviklet. Appen gjør det enklere for medlemmene å holde seg oppdatert på egen fartstid, ha kunnskap om sjømannspensjon og motta meldinger og informasjon fra oss. Fra sin mobil eller nettbrett kan de simulere sin pensjon og søke om pensjon.

PTS har i 2018 tatt i bruk en chatløsning for medlemmer og kunder, hvilket skal effektivisere kunde- og medlemshåndtering ytterligere.

 

PÅVIRKNING PÅ YTRE MILJØ

PTS har systemer for å skille oppsamling av avfallstypene papir, restavfall, glass og metall, plast, lysrør, batterier og toner til kopimaskin.

Energiforbruket i kontorlokalene begrenses ved at alle lys slukkes når lokalene forlates om kvelden, og ved at varmen settes ned i helgen.

Antall reiser ligger på et minimum og begrenser seg hovedsakelig til de turene som er nødvendige for PTS’ informasjonsvirksomhet. Det anslås å dreie seg om fem–ti turer i løpet av et gjennomsnittsår.

PTS velger fyrtårnsertifiserte produkter og andre miljøvennlige alternativer så langt det er mulig.

 

TRYGDENS FOND

Pensjonstrygdens reguleringsfond forvaltes av styret etter sjømannspensjonslovens § 14 og etter reglement fastsatt sist ved kongelig resolusjon av 3.11.1995, godkjent ved Stortingets vedtak av 12.12.1995.

Per 31.12.2018 var reguleringsfondet på 217,6 mill. kroner, hvorav 197,5 mill. kroner er plassert i verdipapirfond. Fondet er forvaltet slik at det oppfyller rammene i fondsreglementet og den styrevedtatte fondsforvaltningsstrategien. Kapitalforvaltningen ledes av en investeringskomite i PTS på mandat fra styret. Investeringskomiteen ledes av direktøren i PTS. PTS bruker ekstern forvaltning og får bistand fra eksterne konsulenter fra Grieg Investor til å velge ut forvalterne og overvåke disse løpende. Grieg Investor utfører også rapporteringen.

Grunnfondet ble overført til ordningen fra Nortraship-oppgjøret i 1949 og utgjorde 186 mill. kroner. Det kunne ikke nyttes til å dekke pensjonstrygdens løpende utgifter. Stortinget vedtok i desember 2017 å gjøre endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn slik at bestemmelser om et grunnfond på 186 mill. kroner skulle oppheves, og at de 186 mill. kroner skulle inngå i reguleringsfondet. Grunnfondsmidlene, som hadde vært plassert på rentebærende konto i Norges Bank siden 1949, ble overført til PTS for ordinær forvaltning primo januar 2018.

 

FREMSKRIVNING AV PENSJONSTRYGDENS INNTEKTER OG UTGIFTER

Økonomien i Pensjonstrygden for sjømenn er basert på et utligningsprinsipp, noe som innebærer at årets utgifter dekkes av årets inntekter. Pensjonstrygden har således ikke kapitaldekning for sitt ansvar beregnet etter vanlige forsikringstekniske prinsipper. Pensjonstrygden er garantert av staten.

For å få et best mulig bilde av pensjonstrygdens fremtidige økonomi, herunder av statens garantiansvar, er det gjort beregninger av ordningens fremtidige forpliktelser og premieinntekter.

Prognosemodellen for premieinntekter baserer seg på de ulike makroøkonomiske parameterne som påvirker ordningens inntekter (oljepris, arbeidsledighet, BNP, trend, sesongvariasjoner, lønnsvekst og G-regulering). Anslag for pensjonsutbetalinger er beregnet av aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS. Pensjonsutgiftene har de siste ti årene vist en synkende tendens. Den viktigste årsaken er at avgangsklassene er større enn tilgangsklassene. Ut fra aktuarberegningene forventes samme utvikling i årene som kommer. Det forventes samtidig en svak økning i premieinntektene. Dette vil styrke ordningens økonomi. På grunn av sysselsettingssituasjonen i offshoresektoren, som har den største delen av ordningens aktive medlemmer, er det imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen i ordningen.

Tilskuddet til krigsfartstillegget, inkludert et fast tillegg, er beregnet å utgjøre 39 mill. kroner i 2019, og det vil reduseres med ca. 10 mill. kroner hvert av de kommende år. Faktisk tilskudd for 2018 utgjorde 46 mill. kroner.

Ordningen gikk med et marginalt underskudd i 2018, men for 2019 budsjetteres det med regnskapsmessig overskudd.

Prognosene for 2019 er fortsatt usikre grunnet usikkerheten i offshorebransjen, men vi har sett en økt optimisme og økt antall medlemmer i løpet av 2018, hvilket tyder på en videre økning i premieinntekter.

Det er også fortsatt en usikkerhet knyttet til den langsiktige tilpasningen til pensjonsreformen gjennom oppfølgningen av NOU 2014: 17 når det gjelder tidsforløp, lovtekst, endringens påvirkning på trygdens økonomi og administrative konsekvenser.

 

FORTSATT DRIFT

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter en riktig oversikt over PTS’ økonomiske utvikling og finansielle stilling. Pensjonsordningen er statsgarantert, og årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

 

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Årets underskudd på 9,5 mill. kroner er dekket av reguleringsfondet i henhold til sjømannspensjonslovens § 14.