NOTE 11

PENSJONER

Virksomheten har en ytelsesbasert pensjonsordning som omfatter i alt 24 personer per 31.12.18. PTS’ ansatte er medlemmer av Statens pensjonskasse (SPK), og pensjonsordningen er finansiert gjennom innbetalinger til SPK. Det foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen derfor behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Samlet premiesats for pensjonsinnskudd til SPK i 2018 var 13,95 %. Premiesatsen for 2017 var 12,80 %.

Virksomhetens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

20182017
Adm. premie52 01451 912
Innbetalt pensjonspremie AFP364 100363 378
Arbeidsgiverandel1 360 8471 186 525
Netto pensjonskostnad:BLUE:1 776 9611 601 815