Note 7
Egenkapital

GrunnfondReguleringsfondSum
Pr. 31.12.2017186 000 00041 075 591227 075 591
Pr. 01.01.2018:BLUE:186 000 00041 075 591227 075 591
Overført Grunnfond til Reguleringsfond-186 000 000186 000 000-
Årets resultat--9 504 506-9 504 506
Pr. 31.12.2018:BLUE:-217 571 085217 571 085

Grunnfond og reguleringsfond er regulert i § 14 i lov om pensjonstrygd for sjømenn :

1. Pensjonstrygdens grunnfond utgjorde 186 mill. kroner og kan ikke nyttes til å dekke pensjonstrygdens løpende utgifter. Grunnfondet ble i januar 2018 overført til reguleringsfondet.

2. Overskudd i regnskapsåret legges til pensjonstrygdens reguleringsfond. Underskudd dekkes av reguleringsfondet. For øvrig fastsettes regler for nytting av reguleringsfondets midler av Kongen med Stortingets godkjenning.