Note 17
Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter20182017
Renteinntekt299 8071 040 052
Morarenter536 241476 603
Returprovisjon verdipapirer292 057-
Annen finansinntekt1 08415
Sum finansinntekter:BLUE:1 129 1881 516 669

Finanskostnader20182017
Rentekostnad--
Bankgebyrer316 365371 433
Inkassoomkostninger214 368177 147
Annen finanskostnad563 7704 570
Sum finanskostnader:BLUE:1 094 503553 150

Renteinntektene utgjør i hovedsak renter på innestående i Norges Bank og DnB. Renteinntektene for 2018 har falt siden 2017, da renter på Grunnfondet tidligere inngikk i denne posten. Fra 2018 inngår derfor denne inntekten under «Investeringer», se note 5.

Inkassoomkostningene gjelder innkrevingsavtale med Lindorff.