Introduksjon til virksomheten

Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning. Den har som hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, som er 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalderen i folketrygden, som er 67 år. Ordningen administreres av Pensjonstrygden for sjømenn, PTS.

Ordningen omfatter i hovedsak sjøfolk som er norske statsborgere, sjøfolk med fast bopel i Norge, og fra 1994 også sjøfolk som er statsborgere i andre EU-/EØS-land. I tillegg til sjøfolk innen ordinær shippingvirksomhet inkluderer betegnelsen flere grupper i offshore-relaterte virksomheter.

 

TILDELINGSBREVET FOR 2018 INNEHOLDT SYV OVERORDNEDE MÅL:

  • gode økonomiske analyser og beregninger
  • korrekt avgift til rett tid
  • korrekt pensjon til rett tid
  • god brukerretting
  • forsvarlig og god forvaltning av ordningens fondsmidler
  • god oppfølging av pensjonsreformen
  • god internadministrasjon

 

For våre medlemmer betyr målene at de skal sikres rettigheter i tråd med lov om pensjonstrygden for sjømenn. Medlemmene skal sikres korrekt vedtak om pensjon og korrekt utbetaling til rett tid.

For våre kunder betyr det korrekt innkreving av premie til rett tid. Pensjonstrygden finansieres etter utlikningsprinsippet ved at løpende inntekter (premie) fra sjømenn og rederier skal dekke løpende utgifter til pensjoner og administrasjon.

Våre medlemmers og kunders behov skal prioriteres gjennom et godt tilpasset tjenestetilbud når det gjelder service, informasjon, tilgjengelighet og kompetanse, levert gjennom selvbetjeningsløsninger og personlig betjening. Våre IT-systemer har en høy automatiseringsgrad, hvilket understøtter og bidrar til å forenkle arbeidsprosessene og forretningsprosessene.

 

For staten innebærer målene at pensjonstrygden leverer budsjettinnspill som baserer seg på gode økonomiske anslag, og legger til rette IKT-løsninger for den langsiktige tilpasningen av pensjonsreformen. Videre skal PTS søke å oppnå høyest mulig avkastning av fondsplasseringene innenfor vedtatt strategi og gjeldende reglement.

For våre ansatte innebærer målene et godt opplegg for deling og utvikling av kompetanse, og et inkluderende og støttende arbeidsmiljø.

PTS’ daglige virke krever samordning med folketrygden og andre ordninger, deriblant Pensjonskassen for fiskere. Andre viktige samarbeidspartnere er skipsregistrene og skatteetaten.