Note 15
Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader20182017
Lønninger16 056 63215 901 220
Arbeidsgiveravgift2 368 1072 312 958
Pensjonskostnader (ref. note 11)1 776 9611 601 815
Andre ytelser50 912594 712
Sum:BLUE:20 252 61320 410 705

Selskapet har i 2018 sysselsatt 24 årsverk.

Ytelser til ledende personerDaglig lederStyret
Lønn / styrehonorar1 255 13270 410
Pensjonskostnader123 806-
Annen godtgjørelse5 679-
Sum:BLUE:1 384 61770 410

Samlet premiesats for pensjonsinnskudd til SPK 2018 har vært 13,95 %. Premiesatsen for 2017 var 12,80 %.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

PTS har ingen forpliktelser knyttet til bonus eller fratredelse etc. PTS har i 2018 aktivert interne lønnskostnader knyttet til Prosjekt ny lov. I tillegg er det avsatt lønnskostnader til ventelønn og sluttpakker i 2018.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor
I henhold til lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 og sjømannspensjonslovens § 19 revideres Pensjonstrygden for sjømenns regnskap av Riksrevisjonen. Pensjonstrygden for sjømenn belastes således ikke for godtgjørelse til revisor.