Note 14
Pensjonsutbetalinger til medlemmer av pensjonstrygden

20182017
Alderspensjoner under 67 år883 774 657886 726 535
Alderspensjoner over 67 år10 877 70613 897 551
Enkepensjoner44 255 15151 856 292
Andre tillegg og fradrag22 986 54924 842 332
Innkrevet feilutbetalt pensjon55 430-200 033
Tilbakebetaling av premie engangsbeløp13 908 51511 001 503
Sum pensjonsutbetalinger:BLUE:975 858 008988 124 180
Korreksjon av fordringer på pensjoner som gjelder tidligere år-1 039 474-2 066 510
Sum pensjonsutbetalinger korrigert med fordring tidl. år:BLUE:974 818 534986 057 670

Pensjonsutbetalingene i ordningen finansieres etter utligningsprinsippet ved at løpende inntekter av pensjonsavgift fra sjømenn og rederier skal dekke løpende utgifter til pensjoner og administrasjon. Staten finansierer spesielle pensjonsforpliktelser; av disse er krigsfartstillegget den viktigste. Ordningen har ikke kapitaldekning for sine fremtidige forpliktelser, men er garantert av staten. Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming til pensjoner. Det er følgelig ikke gjort beregning eller avsetning for eventuell over-/underdekning i pensjonsordningen.