Vurdering av fremtidsutsikter

Den økonomiske utviklingen for Pensjonstrygden for sjømenn avhenger av flere faktorer – for eksempel konjunktursvingninger, strukturelle forhold, endringer i rammebetingelser for næringen eller politiske beslutninger om ordningens omfang eller innhold.

Grunnet den store andelen aktive medlemmer i offshoresektoren er ordningen sårbar for endringer i sysselsettingen i denne sektoren. Den aktive medlemsmassen i ordningen har blitt redusert markant de siste årene som følge av utviklingen i oljebransjen. Nedgangen gjelder hovedsakelig sysselsettingen innen flyttbare innretninger og annen offshore-relatert virksomhet, som har fått redusert antallet aktive medlemmer betydelig siden august 2014. Da var antallet aktive medlemmer fra denne sektoren på topp.

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen i sysselsettingen i offshoresektoren. PTS foretar sårbarhetsanalyser jevnlig for å se hvilken påvirkning endringer i antall aktive medlemmer kan få for ordningens økonomi. Siden toppnivået i 2014 er det registrert en nedgang i totalt antall aktive medlemmer på 14 %. Nedgangen innen offshore isolert var på 27 %. I 2018 snudde utviklingen og nivået for antall aktive medlemmer har i hele 2018 ligget over nivået for 2017, hvilket tyder på økt aktivitet i bransjen.

Risikoen for at garantitilskuddet utløses, reduseres for hvert år ordningen går med overskudd og styrker reguleringsfondet. Prognosen tilsier at reguleringsfondet vil være på 305 mill. kroner ved årsslutt 2019.

Antall pensjoner per 31.12.2018 var 6 666. Det forventes en videre nedgang i antall pensjonister i årene fremover, spesielt gjelder dette pensjonister over 67 år og enkepensjonister.

Reguleringsfondet totalt kan tåle en nedgang på ca. 7 554 aktive medlemmer (27 % av totalen og 55 % av antall yrkesaktive innen offshore) i løpet av 2019 uten at statsgarantien utløses.

 

TILPASNINGER TIL PENSJONSREFORMEN

I desember 2014 la Sjømannspensjonsutvalget frem forslag til ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs.

Vi forventer at Stortinget vil bli forelagt forslag til ny lov i løpet av våren 2019. Dato for når lovendringen trer i kraft, er fremdeles ikke klart, men vi anslår at den tidligst vil gjelde fra 1.1.2020. Vi gikk i gang med systemutviklingen av premieprosessen i 2018, og forventer at denne vil være ferdig i løpet av våren 2019. Etter dette står pensjonsprosessen for tur. Pensjonsprosessen trenger ikke være ferdig når den nye loven implementeres, fordi første pensjonsutbetaling etter ny ordning utbetales tidligst etter tre år.

Den nye pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs er vesentlig modernisert og endret fra dagens ordning. De viktigste endringene er «alle års opptjening», fra 12,5 til 3 års krav til fartstid for å få rett på pensjon, opptjening er en prosent av din lønn, «fleksibelt nøytralt uttak av pensjon» og du kan arbeide samtidig som du tar ut sjømannspensjonen.  Videre avvikles skillet mellom over- og underordnet.

Det er forutsatt at den nye ordningen skal være kostnadsnøytral i forhold til dagens ordning. Det forventes derfor ikke at den nye loven kommer til å påvirke trygdens økonomi vesentlig i forhold til hvordan økonomien er under nåværende lovgivning.

Imidlertid vil den nye ordningen i langt større grad være tilpasset det behovet som arbeidsgivere og arbeidstakere har i dag. I så måte representerer den en mer fremtidsretta og bærekraftig pensjonsordning for næringen.