Årets aktiviteter
og resultater

Resultatene for året viser at Pensjonstrygden for sjømenn nådde
alle vesentlige krav og mål.

FONDSFORVALTNING

Totalavkastningen i løpet av 2018 har vært på henholdsvis 0,18 % for den langsiktige porteføljen og 0,77 % for likviditetsporteføljen. Den samlede porteføljen hadde en markedsverdi på 198 mill. kroner per 31.12.18. Den langsiktige porteføljen ligger på nivå med referanseindeksen, mens den kortsiktige er foran indeksen. Alle plasseringer er i henhold til gjeldende lover og forskrifter / kongelig res., og i henhold til fondsforvaltningsstrategien som er vedtatt av styret.

Totalportefølje

Port. IndeksDiffPort.IndeksDiffHittil i mdnHittil i årMarkedsverdiPort.StrategiMin-MaxKontroll
Totalportefølje-0.59-0.25-0.340.180.57-0.40-1 143 018445 500195 221 120100.0100--
Aksjer-6.68-6.940.26-2.87-2.12-0.75-1 524 333-832 66321 290 33810.9100-15OK
:IN:Norske Aksjer-6.71-7.140.42-2.56-1.84-0.72-1 306 646-660 96318 136 71685.28580-100OK
:IN:Globale Aksjer-6.46-5.81-0.65-4.50-4.08-0.42-217 687-171 7003 153 62214.8150-20OK
:BLUE:Obligasjoner0.220.52-0.310.690.82-0.13378 6041 187 531171 406 43587.8850-100OK
:IN:Norske Obligasjoner0.150.17-0.021.050.540.51234 3321 562 045152 152 48888.87060-100OK
:IN:Globale Obligasjoner0.751.36-0.61-1.971.45-3.42144 272-374 51419 253 94711.2300-40OK
:BLUE:Pengemarked0.090.040.051.130.540.591 92685 1992 225 6091.150-100OK
Kontanter------7855 433298 7370.2---

Likviditetsportefølje

Port.IndeksDiffPort.IndeksDiffHittil i mndHittil i årMarkedsverdiPort.StrategiMin-MaxKontroll
:BLUE:Likviditetsportefølje0.100.040.060.770.540.233 383165 3892 557 767100.0100--
Pengemarked0.100.040.060.770.540.233 383165 3892557 767100.01000-100OK

UTVIKLING I PENSJONSORDNINGEN

I 2018 gikk PTS med regnskapsmessig underskudd, som dekkes av reguleringsfondet. Statens finansielle bidrag er utelukkende pensjonsforpliktelser i henhold til sjømannspensjonslovens § 15, i hovedsak gjelder dette krigsfartstillegget. Bidraget utgjorde anslagsvis 46 mill. kroner i 2018, og er sterkt avtakende med årene. Per 01.01.2018 ble Grunnfondet på 186 mill. kroner overført til reguleringsfondet, og inngår derfor i den langsiktige porteføljen som PTS forvalter.

Per 31.12.18 omfattet ordningen 6 742 pensjonister, en nedgang på 8,6 % fra året før (7 378 per 31.12.17). Årsklassene er avtakende, og andelen medlemmer med tilstrekkelig tjenestetid til å oppnå pensjonsrett innenfor dagens regelverk forventes å avta. Gjennomsnittlig antall yrkesaktive medlemmer i 2018 var 27 333, hvilket er en økning på 2,9 % sammenliknet med 2017 (26 558). Oppgangen skyldes lysere tider i offshorebransjen.

Andelen aktive medlemmer innen offshore og flyttbare innretninger er redusert betraktelig de to siste årene. Ved årsslutt 2018 utgjorde offshore 51 % av aktiv medlemsmasse, mot 60 % i august 2014.