Årsregnskap 2018

RESULTATREGNSKAP

Note20182017
Premieinntekter12:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-12-premieinntekter/954 305 677904 549 399
Tilskudd fra staten13:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-13-tilskudd-fra-staten-asd/46 000 00053 000 000
:BLUE:Sum premieinntekter og driftsinntekter1 000 305 677957 549 399
Renteinntekt, utbytte og påløpt avkastning på finansielle eiendeler5:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/3 456 0622 059 921
Verdiendringer på investeringer5:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/-2 705 975-832 501
Realisert gevinst og tap på investeringer5:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/-144 2282 220 425
:BLUE:Sum netto inntekter fra finansielle investeringer605 8593 447 845
Pensjonsutbetalinger14:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-14-pensjonsutbetalinger-til-medlemmer-av-pensjonstrygden/974 818 534986 057 670
:BLUE:Sum pensjonsutbetalinger974 818 534986 057 670
:BLUE:Resultat av pensjonsvirksomheten26 093 002-25 060 426
Lønnskostnad11, 1520 252 61320 410 705
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler2:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/7 576 4745 878 099
Annen driftskostnad15, 167 803 1069 341 344
:BLUE:Sum driftskostnader35 632 19335 630 148
Renteinntekt17:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-17-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/836 0481 516 654
Annen finansinntekt17:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-17-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/293 21115
Annen finanskostnad17:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-17-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/1 094 573553 150
:BLUE:Resultat av finansposter34 686963 520
:BLUE:Årsresultat7:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-7-egenkapital/-9 504 506-59 727 054
OVERFØRINGER
Overført til reguleringsfondet-9 504 506-59 727 054
:BLUE:Sum overføringer-9 504 506-59 727 054

BALANSE

EiendelerNoter20182017
ANLEGGSMIDLER
IMMATERIELLE EIENDELER
:IN:Programvare2:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/28 230 76318 696 201
:BLUE::IN:Sum immaterielle eiendeler28 230 76318 696 201
VARIGE DRIFTSMIDLER
:IN:Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr2:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/863 8411 869 759
:BLUE::IN:Sum varige driftsmidler2:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/863 8411 869 759
:BLUE::IN:Sum anleggsmidler29 094 60420 565 960
OMLØPSMIDLER
FORDRINGER
:IN:Kundefordringer3:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-3-kundeutfordringer/729 4211 288 292
:IN:Andre kortsiktige fordringer4:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-4-andre-fordringer/2 237 255502 921
:BLUE::IN:Sum fordringer2 966 6771 791 213
INVESTERINGER
:IN:Investeringer i finansielle instrumenter5:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/197 480 22130 036 175
:BLUE::IN:Sum investeringer197 480 22130 036 175
Bankinnskudd, kontanter o.l.6:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-6-bankinnskudd-trekkrettigheter/31 158 803214 871 286
:BLUE:Sum omløpsmidler231 605 700246 698 674
:BLUE:Sum eiendeler260 700 305267 264 633

Balanse

EGENKAPITAL OG GJELDNote20182017
EGENKAPITAL
:IN:Grunnfond-186 000 000
:IN:Reguleringsfond217 571 08541 075 591
:BLUE::IN:Sum egenkapital7:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-7-egenkapital/217 571 085227 075 591
ANNEN LANGSIKTIG GJELD
:IN:Mellomregnskap ASD8:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-8-mellomregnskap-arbeids-og-sosialdepartementet-asd/9 244 2279 244 227
:BLUE::IN:Sum annen langsiktig gjeld9 244 2279 244 227
KORTSIKTIG GJELD
:IN:Leverandørgjeld9:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-9-kortsiktig-gjeld/1 720 1781 241 288
:IN:Skyldig offentlige avgifter10:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-10-skyldige-offentlig-avgifter/27 971 72027 888 538
:IN:Annen kortsiktig gjeld9:LINK:https://aarsrapport2018.pts.no/noter/note-9-kortsiktig-gjeld/4 193 0951 814 989
:BLUE::IN:Sum kortsiktig gjeld33 884 99230 944 815
Sum gjeld43 129 22040 189 042
:BLUE:Sum egenkapital og gjeld260 700 305267 264 633

DIREKTE KONTANTSTRØM

20182017
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
:IN:Innbetaling av premier954 115 335904 297 769
:IN:Innbetaling av statstilskudd46 000 00053 000 000
:IN:Utbetalinger til medlemmer av pensjonstrygden-974 554 869-985 841 966
:IN:Innbetaling av renter1 129 2581 516 669
:IN:Utbetaling av renter-1 094 503-553 150
Utbetalinger vedrørende driften (lønn, driftskostnader etc.):IN:-26 364 398-29 231 967
:BLUE::IN:Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-769 176-56 812 645
KONTANTSTRØMMER FRA KAPITALFORVALTNING
:IN:Innbetalinger ved salg av verdipapirer for kortsiktige handelsformål77 969 685122 059 227
:IN:Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer for kortsiktige handelsformål-244 807 872-63 500 000
:IN::BLUE:Netto kontantstrømmer fra kapitalforvaltning-166 838 18758 559 227
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERING AV DRIFTSMIDLER
:IN:Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler-134 319-25 514
:IN:Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler-15 970 801-6 849 016
:IN::BLUE:Netto kontantstrømmer fra investering av driftsmidler-16 105 119-6 874 529
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Utbetalinger gjeld ASD--1 000 000
:BLUE:Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter--1 000 000
:BLUE:Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter-183 712 482-6 127 947
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse214 871 286220 999 233
:BLUE:Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens slutt31 158 873214 871 287
AVSTEMMING
:IN:Resultat før skattekostnad-9 504 506-59 727 054
:IN:Tap/gevinst ved salg av eiendeler144 228-2 220 830
:IN:Ordinære avskrivninger7 576 4745 878 099
:IN:Endring i kundefordringer87 80495 904
:IN:Endring i leverandørgjeld478 890719 318
:IN:Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter-750 087-1 227 015
:IN:Endring i andre tidsavgrensningsposter1 198 020-331 066
:IN::BLUE:Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-769 176-56 812 645