Note 13
Tilskudd fra staten (ASD)

20182017
Bevilgninger
§ 15-1a Krigsfartstillegg:IN:38 000 00045 000 000
§ 15-1b Enkepensjon, mann sluttet før 1.9.39:IN:--
§ 15-1c Pensjon for utenlandsk hvalfangst:IN:--
§ 15-3 Fast årlig tilskudd, varig:IN:8 000 0008 000 000
§ 8 Garantitilskudd:IN:--
Sum mottatt tilskudd fra staten:BLUE::IN:46 000 00053 000 000

Staten dekker årlig tilskudd av pensjonsutgiftene som skyldes:

a) krigsfartstillegget,
b) enkepensjoner etter arbeidstakere som sluttet i pensjonsgivende tjeneste før 1. september 1939,
c) pensjoner for fartstid i utenlandsk hvalfangst, før 1. september 1939 og etter 31. desember 1945.
d) I tillegg kommer et fast tilskudd på 8 mill. kroner.

Tilskuddet avrundes til nærmeste million kr.

Trygden er garantert av staten (Arbeids- og sosialdepartementet) ved at underskudd utover reguleringsfondet dekkes av staten ved garantitilskudd (§ 8). Overskudd i regnskapsåret legges til pensjonstrygdens reguleringsfond. Underskudd dekkes av reguleringsfondet så lenge det er midler i fondet. For øvrig fastsettes regler for nytting av reguleringsfondets midler av Kongen med Stortingets godkjenning. Trygdens fond forvaltes av styret etter regler som fastsettes av Kongen med Stortingets godkjenning.