Direktørens beretning

PTS har hatt god måloppnåelse i 2018. Vi har opplevd økning i antall medlemmer og har merket større optimisme i bransjen. For å kunne jobbe mer effektivt har vi fortsatt med å robotisere deler av driften. Også arbeidet med den nye pensjonsløsningen har pågått for fullt.

ØKNING I ANTALL MEDLEMMER

Et gledelig trekk i 2018 er at antall yrkesaktive har steget. Mens deler av 2017 var preget av nedgang i den yrkesaktive medlemsmassen, spesielt i offshoresektoren, så vi i 2018 en økning i aktive medlemmer. Nivået ligger for alle måneder over nivået i 2017. Økningen i medlemsmassen skyldes hovedsakelig at det nå er en større optimisme i offshoresektoren. Dette gjør at jobbutsiktene for medlemmene våre ser noe bedre ut fremover, i hvert fall på kort sikt. Rederiene påpeker dog at den økte sysselsettingen er basert på rater som er for lave til å være bærekraftige fremover.

Siden toppnoteringen i antall yrkesaktive i august 2014 har antallet blitt redusert med 14,1 prosent. Dette henger sammen med utviklingen i bransjen, og vi ser en bransje som fortsatt er preget av omstilling. Premieinntektene i 2018 har økt med 5,2 prosent sammenlignet med 2017. Resultatet for 2018 viser dog et lite underskudd på kr 9,5 millioner, som dekkes av reguleringsfondet. Fra og med 2019 viser prognosene at PTS igjen vil gå med overskudd.

 

ARBEIDET MED NY SJØMANNSPENSJON FORTSETTER

Det har i 2018 blitt arbeidet videre med å modernisere sjømannspensjonen og tilpasse den til pensjonsreformen. De største endringene som foreslås, er:

  • fleksibelt uttak av pensjon mellom 62 og 80 år
  • «alle års opptjening», der opptjeningen er basert på den enkeltes inntekt og ikke fartstid
  • fjerning av gruppeinndelingen «overordnet» og «underordnet»
  • kortere opptjeningstid for å få rett til pensjon (fra 12,5 år til 3 år)
  • mulighet for å kombinere arbeid med sjømannspensjon og muligheten for videre opptjening av pensjon frem til medlemmet er 70 år
  • ingen premieinnbetaling etter avsluttet pensjonsopptjening (ved fylte 70 år)
  • ingen samordning mot andre ytelser eller inntekter, bortsett fra uføretrygd og arbeidsavklaringspenger

PTS har i 2018 jobbet videre med prosjektet knyttet til ny lov, under navnet «Prosjekt Bølgen». Vi har gjort endringer i både saksbehandlerportalen og arbeidsgiverportalen, for å bedre brukeropplevelsen for kunder og medlemmer. Arbeidet med å utvikle det tekniske systemet for premieprosessen er også i gang. Vi antar at dette arbeidet vil være ferdig våren 2019. Deretter begynner vi på arbeidet med pensjonsprosessen.

I skrivende stund ser det ut til at departementet legger opp til å fremme et lovforslag om ny sjømannspensjon for Stortinget våren 2019, og at loven trer i kraft 1. januar 2020. Vi vil være klar til å implementere og iverksette loven når dette er klart.

 

SIKKERHETSARBEIDET VEKTLEGGES

PTS har hele tiden oppmerksomheten rettet mot sikkerhetsarbeidet – ikke bare teknisk, men også mot selve sikkerhetskulturen i virksomheten og de ansattes holdninger. Beredskapsøvelsen som ble gjennomført i desember 2017, avdekket at vi kunne forbedre noen av kommunikasjonsrutinene våre. Vi har iverksatt tiltak i 2018 og har avholdt en egen kommunikasjonsøvelse, der hendelsene ble håndtert som forutsatt.

PTS har også gjennomført flere IKT-beredskapsøvelser de siste årene, og det vil bli gjennomført beredskapsøvelser når vi utfører større endringer av systemer i fremtiden. I forbindelse med implementering av ny personvernforordning (GDPR) i 2018 har PTS kartlagt områder som er berørt, og fulgt opp avvik. Vi har konkludert med at kravene i personopplysningsloven etterleves.

AUTOMATISERING OG ROBOTISERING FORTSETTER

Også i 2018 har vi jobbet med å automatisere prosessene for å øke andelen søknader via selvbetjeningsløsningen. Andelen per årsslutt er på nivå med måltallet på 80 prosent. Saksbehandlingstiden på nye manuelle søknader om pensjon har i 2018 vært på under en måned.

PTS har i løpet av året fortsatt med å ta i bruk robotteknologi. Dette effektiviserer driften ytterligere og reduserer sårbarhet. Robotiseringen har også ført til økt medarbeidertilfredshet fordi de ansatte er kvitt mange trivielle gjøremål og i større grad kan bruke sin kompetanse til å utføre mer komplekse og interessante oppgaver. Flere andre prosesser står for tur.

Appen vi lanserte i 2017, har blitt videreutviklet, og vi har tatt i bruk en chatløsning for å bedre vår service ytterligere, samt for å få en mer effektiv betjening.

 

FONDSFORVALTNING

Fondsforvaltningen vår ble startet i 2015. Forvaltning av porteføljen skjer i henhold til reglement og styrevedtatt strategi. Markedene har vært preget av ulike hendelser, slik som handelskrig, Brexit, svingninger i oljepris og økte renter. Dette har skapt uroligheter og lav/negativ avkastning i både aksje- og rentemarkedet. Avkastningen til PTS ble svakt positiv for 2018 med kr. 606 tusen, tilsvarende 0,3 prosent.

I januar 2018 ble grunnfondet på 186 millioner kroner overført til reguleringsfondet. Administrasjonen har på vegne av styret foreslått overfor Arbeids- og sosialdepartementet at det gjøres endringer i PTS sitt spesifikke fondsreglement slik at det til enhver tid skal følge det generelle regelverket som gjelder for innskuddspensjonsordninger. Samtidig må det hensyntas at ordningen er statsgarantert. Saken er nå til behandling i Finanstilsynet.

 

KOMPETANSE

PTS er en liten organisasjon hvor medarbeiderne har høy kompetanse på sine respektive fagområder. I løpet av de siste 10 årene har gjennomsnittsalderen gått fra 59 til 50 år. For å beholde kompetansen har PTS utført en rekke tiltak, og vi jobber kontinuerlig med at medarbeiderne skal bli i virksomheten. Dette har vist seg å være vellykket, siden utskiftingsprosenten er lav.

Jeg er optimistisk med tanke på fremtiden, og ser frem til nok et spennende år i 2019. Da skal vi feire at PTS blir 70 år, og se tilbake på alt det virksomheten har utrettet i løpet av disse årene. Sammen med alle de dyktige ansatte som jobber i PTS, ser jeg frem til å fortsette å utvikle virksomheten videre i årene som kommer.

Hilsen,

GEIR BØ

Direktør