Note 2
Anleggsmidler

ProgramvareDriftsløsøre, inventar ol.Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.1839 201 2166 248 69545 449 911
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler15 970 801134 31916 105 120
:BLUE:= Anskaffelseskost 31.12.1855 172 0176 383 01461 555 031
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.1820 505 0154 378 93824 883 953
+ Årets ordinære avskrivninger6 436 2391 140 2357 576 474
:BLUE:= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.1826 941 2545 519 17332 460 427
:BLUE:= Bokført verdi 31.12.1828 230 763863 84129 094 604
Økonomisk levetid7 år3-5 år-

Avskrivningsplanen har hensyntatt antatt levetid for programvaren. Den egenutviklede programvaren inkluderer portalløsninger for rederier og sjømenn, saksbehandlersystem og dokumenthåndteringssystem. I tillegg inkluderer denne posten økonomisystem, arkivsystem mv.